Categories
Бизнес

Търговска репутация при сливане на дружества под общ контрол

Един от въпросите поставяни наскоро бе свързан с интересен казус. Дружество А придобива дружество Б, което до този момент е било собственост на трети лица. МСФО 3, изисква да се приложи така наречния метод на покупката (purchase method). Характерното за него е, че активите и пасивите на придобиваното дружество се оценят по тяхната справедлива стойност, а разликата между стойността на нетните активи и покупната стойност се отнася като търговска репутация (goodwill).

Сливанията между дружества под общ контрол са извън обхвата на МСФО 3 и към днешна дата няма стандарт, който да определя точното осчетоводяване на подобни транзакции. Ако се обърнем към US GAAP, това което ще ни направи впечатление е, че там при сливания и придобивания на дружества под общ контрол се прилага така наречения метод на собствения капитал (pooling of interest method). При този метод активите и пасивите на двете компании най-просто казано се събират. Този метод не може да се ползва според МСФО при придобиване на дружество, което не е било под същия контрол, но е най-често срещания при сливания и вливания на дружества под общ контрол.

Конкретният въпрос, който ми бе поставен бе свързан с две транзакции:

Дружество А придобива дружество Б;

Дружество Б се влива в дружество А;

Какво се случва с търговската репутация появила се при първата транзакция, по времето на втората?

В интерес на истината, случва се нещо, което малко хора знаят: търговската репутация в дружество А остава и следва да бъде отчитана така както би се случило ако двете дружества не са се слели. При втората транзакция не се генерира допълнителна търговска репутация.

Това поражда ситуация, в която редица счетоводители остават изненадани, тъй като в индивидуалният отчет на дружество А стои търговска репутация, а е напълно възможно то да няма други дъщерни дружества.

Колкото и да е странно на някой, всъщност това е правилният подход. Търговската репутация, която е следствие на бизнес комбинация в миналото, продължава да фигурира в дружеството купувач, дори и след сливане с новопридобитото дружество.

След което разбира се то всяка година трябва да я тества за обезценка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.